संपर्क साधा

Contact Us

Get in touch

कोणत्याही सहाय्यासाठी आम्हाला मोकळ्या मनाने संपर्क साधा


शिवाजी विद्यापीठ

पत्ता: शिवाजी विद्यापीठ, विद्यानगर, कोल्हापूर - ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी: ०२३१ २६० ९०८३

ई-मेल: publication@unishivaji.ac.in