Product Tag - ताराबाई कालीन कागदपत्रे (खंड ३) (संपादक) डॉ. आप्पासाहेब पवार

 • Out of stock

  ताराबाई कालीन कागदपत्रे (खंड १ )

  0 out of 5

  Shivaji University Publications

  345.00
 • Out of stock

  ताराबाई कालीन कागदपत्रे (खंड ३)

  0 out of 5

  या खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या कागदपत्रात राजकारणाच्या दृष्टीने दोन महत्वाच्या घटनांचा उल्लेख येतो. त्या म्हणजे शाहूनंतर रामराजाचे राज्यारोहण आणि महाराणी ताराबाई व नानासाहेब पेशवे यांच्यातील संघर्ष. या दोन्ही विषयासंबंधाने आतापर्यंत बरीचा माहिती उपलब्ध झालेली आहे. या एकंदर माहितीचा उपयोग करुन घेऊन या प्रस्तावनेत या दोन विषयांचा साकल्याने विचार करुन विस्तृतपणे लिहावयाचे ठरविले होते. पण कार्यबाहुल्याने ते होऊ शकले नाही. म्हणून प्रस्तुत खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या काही कागदपत्रांच्याच बाबतीत लिहावयाचे योजिले आहे.

  180.00