ताराबाई कालीन कागदपत्रे (खंड ३)

ताराबाई कालीन कागदपत्रे (खंड ३)

180.00

या खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या कागदपत्रात राजकारणाच्या दृष्टीने दोन महत्वाच्या घटनांचा उल्लेख येतो. त्या म्हणजे शाहूनंतर रामराजाचे राज्यारोहण आणि महाराणी ताराबाई व नानासाहेब पेशवे यांच्यातील संघर्ष. या दोन्ही विषयासंबंधाने आतापर्यंत बरीचा माहिती उपलब्ध झालेली आहे. या एकंदर माहितीचा उपयोग करुन घेऊन या प्रस्तावनेत या दोन विषयांचा साकल्याने विचार करुन विस्तृतपणे लिहावयाचे ठरविले होते. पण कार्यबाहुल्याने ते होऊ शकले नाही. म्हणून प्रस्तुत खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या काही कागदपत्रांच्याच बाबतीत लिहावयाचे योजिले आहे.

Out of stock

  • Description

Description

लेखक (संपादक) – डॉ.आप्पासाहेब पवार

किंमत रुपये ः 180.00

प्रथम आवृत्ती ः1970

व्दितीय आवृत्ती ः2012

प्रकाशक ः डॉ. ए. ए. डांगे, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर