• Description

Description

लेखक –   राजूरकर एन.जी.

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

किंमत रुपये ः 40.00

प्रथम आवृत्ती ः

प्रकाशक ः
... ......
....
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर

….
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 416004

मुद्रक ः अधिक्षक, शिवाजी विद्यापीठ मुद्रणालय, कोल्हापूर